Make your own free website on Tripod.com

TAJUK TUGASAN 1

(Bahagian A ) SEJARAH PERKEMBANGAN KOMPUTER

KANDUNGAN

1.0       Pengenalan      :-

1.1       Evolusi Sistem-Sistem Pengiraan

1.2    ZAMAN KAEDAH PRIMITIF

1.2.1  Sistem Jejari

1.2.2  Kaedah Menggunakan Objek-objek

1.2.3  Kaedah Sistem Sukatan

1.3       ZAMAN KAEDAH MEKANIK

1.3.1  Penggunaan Sistem Gear

1.3.2  Alat-alat Pengiraan Beraturcara Mekanik

A.        Mesin Pengira Mekanikal (1642-1945)

B.        Generasi Pertama (1945-1955)

C.        Generasi Kedua (1955-1965)

D.        Generasi Ketiga (1965-1980)

E.         Generasi Keempat (1980-?)

Kesimpulan

( Bahagian B )

1.4       PERANTI  I/O

1.4.1    Operasi Masukan

1.4.2   Pembaca Kad dan Kad Tebuk Hollerith

1.4.3   Pembaca Pita Kertas

1.4.4   Pembaca Pita dan Cakera Magnet

1.4.5   Pembaca Aksara Dakwat Bermagnet

1.4.6   Pengimbas Optik

1.4.7   Operasi Keluaran

1.4.8   Alat-alat dan Media Keluaran

1.4.9   Pencetak Bans, Matriks, dan Roda Daisi

.4.10   Mesin Telecetak

1.4.11 Unit Pempamer (UP)

1.4.12 Kesimpulan

 

1.0       Pengenalan

 

Sebelum wujudnya komputer digit yang ada sekarang, manusia telah banyak membina bermacam-macam jenis komputer. Boleh dikatakan kesemua komputer direka kerana manusia ingin memudahkan pengiraan.Alat pengira yang pertama sudah tentunya sempoa yang direka oleb orang-orang Cina dan Jepun sejak beribu-ribu tahun dahulu. Walau bagaimanapun, alat ini tidak boleh beroperasi secara automatik.

 

EVOLUSI KOMPUTER

Komputer adalah sebuah mesin pemprosesan data berelektronik yang menerima dan menyimpan data, melakukan operasi aritmetik( pengiraan ) dan logik ( membuat keputusan ) ke atas data dan

kemudian mengeluarkan keputusan ( maklumat ). Komputer memproses data secara automatik  dibawah arahan program yang tersimpan dalam unit storan utama.Program ( atau aturcara ) mengandungi jujukan arahan-arahan yang mengarahkan komputer mengatasi sesuatu masalah dengan menggunakan unit-unit yang ada padanya.

 

Sejarah dan perkembangannya pula, perlu dilihat secara kasar dan ringkas supaya kita boleh menghargai teknologi komputer masa kini.Sejarah bermula dari zaman purba di mana manusia telah pun mencipta dan menggunakan pelbagai sistem pengiraan untuk kerja-kerja harian mereka. Walaupun sistem yang digunakan pada zaman itu primitif, tetapi sistem itu mencukupi dan memenuhi matlamat mereka. Namun sepanjang perkembangan itu, manusia sentiasa mencari cara supaya mereka boleh mengira dengan cepat dan tepat. Ini memandangkan kepantasan akal manusia bagi melaksanakan tugas mengira adalah terbatas. Selain itu, terlalu kerap menghasilkan kesilapan dan jawapan kurang tepat. Oleh itu, alat atau mesin mengira yang cepat dan tepat sentiasa diusahakan.

 

1.1       Evolusi Sistem-Sistem Pengiraan

 

Sejak zaman dahulu, manusia telah pun mencipta dan menggunakan berbagai-bagai sistem pengiraan untuk kerja-kerja harian mereka. Walaupun sistem yang diguna­kan pada zaman itu primitif tetapi sistem itu mencukupi dan memenuhi matlamat mereka.

Apabila masyarakat menjadi lebih maju, sistem-sistem pengiraan yang digunakan juga turut dimajukan. Oleh kerana kemajuan sistem-sistem komputer adalah selari dengan kemajuan sistem-sistem pengiraan, maka pe­ngetahuan tentang sejarah kemajuan sistem-sistem pengira­an dapat membantu seseorang yang ingin memahami sistem komputer.

 

Sejarah kemajuan sistem-sistem pengiraan boleh dibahagi­kan kepada tiga zaman iaitu:

(i )   Zaman kaedah primitif

(ii)   Zanian kaedah mekanik

(iii) Zaman kaedah elektronik

 

1.2       ZAMAN KAEDAH PRIMITIF

1.2.1       Sistem Jejari

Tidak dapat dinafikan bahawa manusia pada zaman purba telah menggunakan bahan atau objek yang sedia wujud bagi tujuan pengiraan. Pada masa itu manusia hanya menggunakan jari tangan dan kaki untuk mengira. Untuk mewakili bilangan atau nilai sesuatu nombor, jejari tangan boleh digunakan. Bagi menunjukkan nombor seperti tiga maka tiga jari akan digunakan.

Operasi seperti campur atau tolak dapat dilaksanakan me­lalui kiraan bilangan jejari tangan. Sebagai contoh, jika nombor empat hendak dicampurkan dengan nombor satu, operasi yang akan dilakukan adalah seperti berikut:

Operas 1 -empat jari diangkat

Operasi 2-satu jari lagi diangkat

Operasi 3-kira jumlah bilangan jari-jari yang diangkat dalam operasi 1 dan operasi 2.Bagi

Bagi melaksanakan operasi tolak nombor satu dan nombor empat, operasi 2 di atas disongsangkan, iaitu satu jari di­turunkan.. Jika rekod yang tetap dikehendaki, berbagai ­bagai kaedah telah digunakan. Satu daripada kaedah ­kaedah  ialah menandakan rekod itu di permukaan kayu-­kayu atau tulang-tulang binatang.

 

 

 

 

1.2.2  Kaedah Menggunakan Objek-objek

Sempoa

Objek-objek yang telah digunakan sebagai bahan kiraan adalah batu-batu, biji buah-buahan, logam dan lain-lain.Sistem kiraan sempoa (abacus) yang menggunakan manik untuk mewakili nombor, dipercayai telah dicipta beribu-ribu tahun dahulu. Dalam sistem mi terdapat lima, tujuh atau sepuluh manik di atas satu rod. Sistem kiraan jenis ini telah digunakan secara meluas di negeri-negeri Rusia, Jepun dan China.

 

Dalam sistem kiraan sempoa China, terdapat dua bahagian pada satu ruangan; dua manik di bahagian atas dan lima manik di bahagian bawah. Bagi sempoa Jepun, bahagian atas mempunyai satu manik dan bahagian bawah empat manik. Tetapi sempoa Rusia mempunyai satu bahagian sahaja dalam satu ruangan dan tiap-tiap ruangan mem­punyai sepuluh manik.

 

 

1.2.3       Kaedah Sistem Sukatan

Pada tahun 1620-an, John Napier mencipta satu sistem kiraan yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah aritmetik dan segi operasi pendaraban dan pembahagian. Sistem kiraannya dilakukan melalui konsep logaritma. Me­lalui konsep mi, tercipta sistem kiraan mistar gelongsor (slide rule).

Operas  kiraan mistar gelongsor dilaksanakan melalui gerakan bahagiannya; baris kayu buluh atau plastik yang telah ditentu ukurkan (calibrated) dan jawapan kiraan di­dapati melalui nilai-nilai di permukaan baris.

Walaupun terdapat ralat kiraan dalam sistem ini tetapi kegunaannya banyak sekali memudahkan operasi ant­metik pendaraban dan pembahagian nombor.

 

1.3       ZAMAN KAEDAH MEKANIK

1.3.1  Penggunaan Sistem Gear

Pengiraan Jenis Gear

Konsep penggunaan sistem-sistem gear bagi mengatasi masalah aritmetik dicipta oleh seorang pakar matematik Perancis, bernama Blaise Pascal pada tahun 1604. Blaise Pascal memperkenalkan konsep mesin pencampur yang menggunakan sistem-sistem gear, bagi menolong dan mempercepatkan pengiraan akaun-akaun bapanya yang bekerja sebagai pegawai pengutip cukai.

 

 

Nombor-nombor dalam sistem ini diwakiIi oleh gabungan gear yang mempunyal sepuluh gigi. Gear-gear dalam sis­tem dibina supaya gerakan sesuatu gear ke arah mengikuti pusingan jam akan mengakibatkan gear yang disambung dengannya, bergerak ke arah melawan pusingan jam.

Bila nombor di atas sesuatu roda melebihi sembilan, satu 'gigi' gear roda ini dibawa ke hadapan roda yang berikut­nya. Sistem gear-gear ciptaan Pascal telah pun diubahsuai dan digunakan dalam mesin pengira oleh Leibnitz, se­orang pakar matematik berbangsa Jerman. Melalui ciptaan kedua-dua orang inilah, kita dapat membina alat pengira atas meja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2  Alat-alat Pengiraan Beraturcara Mekanik

Mesin beranalisis Babbage

Dalam tahun 1800-an, industri tekstil telah mencapai satu tahap yang bersejarah apabila Joseph Jacquard berjaya mencipta mesin tenun automatik.

Mesin tenun automatik mi, pertama kali diperkenalkan dalam konsep operasi beraturcara. Operasi beraturcara Jacquard dilaksanakan melalui kad-kad yang telah ditebuk lubang. Corak (pattern) lubang-lubang ini akan mengawal operasi mesin tenun. Dengan kata lain, 'arahan-arahan' yang tersusun boleh diaturcarakan dalam kad-kad ini dan mesin tenun dapat dikendalikan berkali-kali secara auto­matik tanpa campur tangan manusia. Sekumpulan atau satu set arahan yang tersusun in dinamakan program atau aturcara.

 

Pada masa yang sama, Charles Babbage, seorang pro­fesor matematik Inggeris, mencadangkan dan menghasilkan konsep 'komputer digit' mekanik yang boleh dikendali­kan melalui aturcara. Daripada konsep ini, Profesor Babbage berjaya mencipta konsep komputer mekanik yang mem­punyai bahagian-bahagian unit aritmetik, unit ingatan, unit masukan dan keluaran serta alatan pencetak. Kawalan masukan dan keluaran adalah melalui kad tebuk (punch card). Sistem mekanik in dinamakan mesin beranalisis(analytical machine). Operas mesin in adalah melalui aturcara yang tersimpan sebagai lubang-lubang yang di­tebuk di atas kad. Aturcara-aturcara yang digunakan mempunyai kebolehan mencabang dan mengulung. Ingatan­nya boleh menyimpan lebih kurang 50000 data digit.

 

Tetapi rancangan Charles bagi membina model sepuluh mesin ini tidak berjaya kerana teknologi yang diperlukan bagi membina komponen-komponennya tidak diketahui pada masa itu. Walau bagaimanapun, idea dan konsep ingatan dan arahan beraturcara telah diwujudkan.Idea untuk

 

menggunakan kad tebuk bagi menyimpan data angka dan logik dimajukan oleh Herman Hollerith. Tujuannya untuk menganalisis data-data dan Banci Ke­bangsaan Amerika Syarikat bagi tahun 1890. Sistem yang dicadangkan adalah berbentuk elektromekanik dan mesin­nya boleh menjadualkan (tabulate) data-data. Data-data diwakili oleh lubang-lubang yang telah ditebuk di atas kad-kad. Sistem Hollerith berjaya, buat pertama kali, menggunakan kaedah elektrik untuk menyimpan data-data. Kejayaan Hollerith telah menggalakkan organisasi-­organisasi menguruskan operasi -operasi akaun perniagaan mereka secara mekanik.

Melalui ciptaan kad Hollerith, data-data yang besar bilang­annya boleh dianalisis melalui pengisihan (sorting) kad ­kad yang mempunyai maklumat berkenaan.

 

Komputer moden berbeza daripada komputer asal dalam aspek saiz, kelajuan, kos dan kehandalan operasinya. Ke­jayaan mengatasi dan memperbaiki semua aspek inl adalah melalui kemajuan bidang elektronik dan mikroelektronik. Kemajuan ini telah membolehkan komputer elektronik yang berkelajuan tinggi dan berpotensi luas dicipta dan dibina.

 

A.        Mesin Pengira Mekanikal (1642-1945)

Mesin mengira moden bermula dengan mesin pengira mekanikal yang direka oleh Blaise Pascal dalam tahun 1642. Mesin mi digelar pascalitie. Ia menggu­nakan tuil-tuil dan giar-giar dan boleh mencampur dan menolak. Ia tidak diterima ramai kerana ia mahal. Lagipun, ia dibuktikan dapat menggantikan ramai juruaudit dalam tugas mengaudit,jadi ia ditentang hebat. Selepas Pascal ramai lagi pereka-pereka yang mencuba mesin-mesin sepertinya tetapi tidak berjaya.

 

Pada hujung abad ke-l7, Gottfried von Leibniz, seorang ah1i falsafah dan matematik Jerman. mereka suatu mesin tidak hanya boleh mencampur dan menolak tetapi juga mendarab dan membahagi.Pada  1827, Charles Babbage, seorang ahil matematik Inggeris merekabentuk suatu mesin yang seakan-akan komputer sekarang. Mesin rekabentuk,Babbage mempunyai peralatan mekanikal yang boleh menghasilkan nilai berturutan hasih daripada rumus aljabar secara automatik. Alat ini yang dinamakan "difference en­gin&' hanya boleh melakukan satu tugas. Oleh itu, Babbage mereka "analytical engine" yang boleb diatur cara. Masukan dan keluaran berbentuk kad-kad tebuk

dan atur cara yang berlainan diberikan dengan menukar kombinasi kad tebuk. Jadi, mesin mekanikal ini boleh diatur cara dalam bahasa perhimpunan. Untuk mengatur caranya, Babbage mengupah Ada Augusta Lovelace. Beliau dianggap pengaturcara yang pertama di dunia dan pada hari ini satu bahasa pengaturcaraan telah diberi nama Ada sempena nama beliau. "Analytical engin&' ini tidak sempat disempurnakan kerana masalah dalam perkakasannya.

Mesin Hollerith

Pada 1890, Herman Hollerith telah membina suatu mesin untuk membantu banci penduduk Amerika Syarikat tahun itu. Sebelum itu, banci tahun 1880 memerlukan masa 7 tahun untuk disiapkan. Dengan mesin yang direka oleh Hollerith, banci tahun1890  disiapkan dsiapkan salam masa tiga tahun. Hollerith kemudiannya menubuhkan Tabulating Machine Company untuk menbangunkan mesin-mesin kad tebuk untuk dijual kepada firma-firma dan kerajaan AS. Pada 1924 syarikat ini ditukar namanya kepada International Business Machines (IBM) yang kita ketahul hari ini.

 

Jadual 1.1 Pencapaian-pencapaian dalam perkembangan Komputer.

Tarikh

Nama

Perkara

Catatan

1642

Pascaline

Pascal

Boleh mencampur dan menolak; menggunakan

perlambangan nombor pelengkap

1671

Leibniz

 

Boleh mencampur, menolak, mendarab dan

membahagi

1827

Difference Engine

Babbage

Operasi berbilang langkah automatik

1834

Analytical

Babbage

Mekanisme kawalan turutan automatik

1936

Z3

Zuse

Komputer am beroperasi pertama

1943

COLOSSUS

Kerajaan British

Komputer elektronik pertama

1944

Mark 1

Aiken

Komputer menggunakan am pertama America

1946

ENIAC 1

Eckert/Mauchley

Permulai generasi pertama komputer

1949

EDSAC

Wilkes

Komputer atur cara terstor pertama

1951

Whirlwind 1

M.I.T

Komputer masa nyata pertam

1951

UNIVAC 1

Eckert/Mauchley

Komputer pertama diniagakan

1952

IAS

Vos

Neumann

Kebanyakan komputer masa kini menggunakan reka bentuk ini.

1960

PDP-1

DEC

Minikomputer pertama (50 dijual)

1961

1401

IBM

Komputer perniagaan kecil sangat popular

1963

B5000

Burroughs

Komputer pertama direka untuk bahasa tahap tinggi

1964

360

IBM

Komputer pertam direka sebagai satu keluarga

1964

6600

CDC

Komputer pertama menggunakan keselarian dalaman

1965

PDP-8

DEC

Minikomputer pertama untuk kegunaan ramai (50,000jual)

1970

PDP-11

DEC

Minikomputer paling popular dalam 1970-an

1974

8080

intel

Mikropemproses pertama

1974

Cray-1

Cray

Superkomputer pertama

1978

VAX

DEC

Superminikomputer 32 bit pertama

1980

IBM PC

IBM

Microkomputer paling populer diperkenalkan

 

B.        Generasi Pertama (1945-1955)

Komputer Elektromekanik (Mark 1)

Komputer Mark 1

Penggerak untuk komputer~komputer elektronik adalah Perang Dunia Kedua. Semasa perang, pemerintah-pemerintah Jerman mengirimkan arahan-arahan ke kapal-kapal selam melalul radio. Isyarat-isyarat ini dikodkan menggunakan mesin bernama Enigma. Untuk memecahkan kod ini, kerajaan Britain mereka komputer Colossus dengan bantuan ahli matematik mereka, Alan Turing.

 

Sementara itu, di Amerika; Dalam tahun 1937, Dr. Howard Aiken dan Universiti Harvard, mencadangkan supaya firma komputer IBM (International Business Machine) turut bersama-samanya membina satu mesin pengiraan automatik. Mesin ini telah dibina melalui alat-alat mekanik dan elektromekanik yang dikendalikan mengikut arahan-arahan yang telah disimpan dalam kad tebuk. Selepas tujuh tahun, mereka berjaya membina mesin pengiraan komputer yang dinamakan Harvard Mark 1. Mark 1 adalah komputer automatik yang pertama dibina. Mesin ini dibiayai oleh IBM dan menggunakan kuasa elektrik. Ia dibina bermula pada 1939 dan disiapkan pada 1944. Mesin ini ialah komputer terakhir yang menggunakan alat-alat mekanikal. Ia boleh mendarab dalam masa 6 saat dan membahagi dalam masa 12 saat. Mesin ini ketinggalan zaman pada masa ia disiapkan kerana adanya komponen­komponen elektronik.

ENIAC (Electronic Nunrerical hrtegr. lop and Calcula tor) dimulakan pada 1943 oleb J. Presper Eckert, seorang juruteknikektrik dan John Mauchly, seorang ahli fizik, di Moore School of Engineer ng University 6f Pennsylvania. Ia disempurnakan pada 1946 dan menjadi komputer elektronik serbaguna saiz besar yang pertama di dunia. Saiznya ialah lOOx 10 x 3 kaki. Ia mengandungi 18 000 tiub-tiub hampagas dan menggunakan 140 kilowatt bila dipasang. Selepas ENIAC, Eckert dan Mauchly jugi mereka komputer EDVAC. Komputer ini ialah komputer pertama yang dikelaskan sebagal komputer atur cara terstor dengan adanya atur cara dalaman.

Pada tahun 1944, John von Neumanji (daripada Institute for Advanced Study, Princeton University, mereka komputer I. .5 bersama Eckert dan Mauly. John von Neumann terkenal kerana menulis satu kertas kerja yang mentakrifkan seni bina komputer atur cara terstor. Reka bentuk ini yang sekarang dikenali sebagai seni bina von Neumann digunakan dalam EDSAC, komputer atur cara terstor pertama dan dalam kebanyakan komputer hingga ke hari ini. Sebelum konsep ini diperkenalkan, komputer-komputer terdahulu yang diatur cara-cara mengubah suis dan kabel. Sebaliknya, dalam komputer von Neumann atur cara dan data yang akan diproses disimpan dalam ingatan yang sama. Ini memudah dan mempercepatkan pengaturcara komputer.

Sehingga hari ini komputer-komputer digunakan oleh ahli-ahli sains,jurutera-jurutera dan ahli-ahli tentera. Komputer-komputer ini tidak digunakan di bidang perniagaan. Era pengkomputera perniagaan bermula pada Jun 1951 apabila Biro Bancian Amerika Syarikat membeli komputer UNIVAC I. Mesin ini direka Eckert dan Mauchly. Menyed in potensi mengaut untung dengan komputer, mereka menubuhkan syarikat Sperry Corporation. UNIVAC I berbeza daripada komputer-komputer sebelumnya kerana ia ialah komputer elektronik pertama yang dibuat oleh syrikatt mesin perniagaan untuk kegunaan perniagaan.

Komputer generasi pertama kesemuanya menggunakan tiub hampages sebagai unsur logik. Walaupun tiub-tiub ini lebih baik daripada komponen elektro­mekanikal dalam komputer sebelumnya, tiub hampagas mempunyai beberapa keburukan. Mereka mengeluarkan haba yang tinggi, besar, dan senang rosak. Komputer generasi pertama disejukkan oleh pendingin udara untuk mengurangkan udara untuk mengurangkan kesan haba yang dikeluarkan. Dan oleh kerana tiub ini besar, komputer pada masa itu  sangat besar.

Selain tiub hampagis. terdapat ciri-ciri lain yang membezakan komputer generasi pertama. Komputer-komputer ini menggunakan kad-kad tebuk sebagai masukan.Mereka juga menggunakan deram bermagnet yang berputar sebagai ingatan utama.Program dan data dibaca dari kad-kad tebuk,dan disimpan di deram di mana hasil perantaraan dan keputusan akhir juga disimpan.Deram adalah lambat dibandingkan dengan ingatan masa kini. Komputer-komputer generasi ini Cuma boleh diaturcara dengan bahasa mesin dan bahasa perhimpunan ,oleh itu tidak banyak atur cara dapat ditulis.

 

 

 

 

 

B.Komputer Elektronik (Era Tiub Elektronik)

komputer ENIAC

Masalah dan segi saiz, kelajuan berbentuk elektromekanik dapat diperbaiki melalui kegunaan komponen-komponen injap elektronik. Kegunaan injap elektronik telah diper­kenalkan dalam tahun 1943 oleh John Manchly dan J. Presper Eckett dan University Pennsylvania, Amerika Syarikat. Selepas tiga tahun, komputer injap elektronik telah berjaya disiapkan.  Komputer  ini dinamakan  ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator). EN IAC menggunakan 19000 tub elektronik dan memerlukan kuasa elektrik sebanyak 200 kW.Operas aturcara ENIAC adalah melalui suis-suis dan wayar-wayar.

 

John Von Neumann, juga dari Universiti Pennsylvania, mencadangkan satu rekabentuk yang agak radikal untuk komputer baru. Cadangan pertama ialah arahan-arahan aturcara dan data-data patut disimpan bersama-sama dalam ingatan komputer. Melaiui kaedah in, aturcara-aturcara dapat diubahsuai dengan mudah. Cadangan ke­dua ialah nombor Sistem perduaan akan digunakan dalam komputer baru ini.Komputer-komputer EDSAC, EDVAC, dan UNIVAC 1, IBM 709 yang berbentuk tiub eiektronik telah dibina dengan menggunakan prinsip-prinsip Neumann.

Ciri-ciri komputer berbentuk tiub elektronik ini ialah saiz­nya yang besar, kelajuan yang sederhana dan haba yang dikeluarkan dan  komponen-komponen adalah tinggi. Komputer-komputer dalam kategori ini dikatakan kom­puter generasi pertama.

 

C.        Generasi Kedua (1955-1965)

Komputer NCR 300

 

Transistor direka di Bell Labs pada 1948 oleh John Bardeen, Walter Brattain dan William Shockley. Pada tahun 1948, transistor dicipta. Kelebihan transistor jika dibandingkan dengan injap adalah nyata dari segi saiz, kebolehharapan dan kuasa operasi. Pembinaan komputer bertransistor tidak berjaya sehingga tahun 1959. Tahun ini dianggap sebaga permulaan komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua menggunakan transistor-transistor sebagai komponen-komponen aktif dalam komputer. Komputer bertransistor menggunakan ingatan jenis teras magnet sebagai ingatan utama Dalam masa 10 tahun. transistor telah menggantikan tiub hampagas sebagai komponen utama komputer. Fungsi transistor sama dengan fungsi  tiub hampages tetapi transitor  lebih pantas, lebih kecil dan lebih tahan lama. Komputer generasi Kedua menggunakan pita dan cakera sebagai simpanan pembantu. Pita lebil pantas daripada kad tebuk dan boleh memuatkan data dengan lebih padat. Pada hari ini, pita masih lagi digunakan untuk simpanan jangka panjang tetapi kad tebuk tidak banyak digunakan. Simpanan menggunakan cakera diperkenalkan di generasi ini tetapi potensinya tidak digunakan dengan sepenuhnya sehingga ke generasi selepasnya.

 

Komputer-komputer generasi kedua menggunakan teras magnet untuk ingatan utama. Teras-teras ini berbentuk donat di maria, setiap satu donat menyimpan satu bit. Teras-teras ini disusun dengan banyak untuk melengkapkan sistem ingatan sesuatu kompuer.  Oleh kerana ia tidak mempunyai bahagian yang  bergerak, ia lebih tahan lama dan membolehkan data ditujuk dengan lebih pantas. Teras   magnet masib lagi digunakan untuk kegunaan ketenteraan  kerana ingatan

jenis teras tidak padam sekiranya bekalan kuasa diputuskan.Komputer­komputer generasi ini memperkenalkan bahasa tahap tinggi seperti FORTRAN untuk kegunaan-kegunaan saintifik dan COBOL untuk kegunaan perniagaan. Bahasa-bahasa ini menyenangkan pengaturcaraan komputer dan dengan secara langsung membanyakkan kegunaan komputer. Kedua-dua bahasa ini masih lagi digunakan hingga sekarang.

 

Semasa generasi kedua, perkembangan komputer mula berpecah kepada komputer kerangka utama dan minikomputer. Minikomputer ialah komputer yang lebih murah dan lebih kecil berbanding komputer-komputer lain. Salah satu komputer sedemikian ialah minikomputer PDP-l yanig dibina oleh Digital Equip­ment Corporation (DEC) pada 1961. Di antara pencapaian komputer ini adalah paparan tiub pancaran katod. Salah satu daripada komputer ini diberikan kepada M.I.T. di mana pelajar-pelajarnya yang mengaturcaranya untuk bermain Spacewar, permainan. video yang pertama. Beberapa tahun  berikutnyn, DEC memperkenalkan PDP-8. Minikomputer ini menggunakan konsep bas. Ia jauh lebih murah dan pantas berbanding dengan PDP-1. DEC berjaya menjual sebanyak 50 ribu unit PDP-8. Komputer berjenis UNIVAC M460, IBM 7090, NCR 315, dan Burroughs 5000 adalah contoh-contoh komputer generasi kedua.

 

D.        Generasi Ketiga (1965-1980)

 

Komputer Elektronik(Era Litar Bersepadu)

Komputer IBM/370

Kemajuan teknologi elektronik dan mikroelektronik terus meningkat, dan melalui teknologi mikroelektronik, saiz transistor dapat dikecilkan sehingga banyak unsur dalam litar elektronik boleh diintegrasikan ke dalam satu serpih silikon yang serba kecil. Litar-litar yang mempunyai transistor dan unsur lain yang telah diintegrasikan ke atas serpih silikon yang kecil dinamakan 'Iitar-bersepadu' (IC). Litar bersepadu telah digunakan secara meluas dalam semua sistem berdigit yang moden kerana kebolehharapannya adalah lebih terjamin, saiz serta beratnya juga kurang. Saiz transistor adalah kecil jika dibandingkan dengan saiz tiub elektronik. Saiz IC pula adalah lebih kecil daripada kedua-dua komponen ini.Komputer generasi ketiga menggunakan litar bersepadu (IC)yang membolehkan beribu-ribu transistor diletakkan dalam suatu serpihan yang kecil. Ciri lain yang utama pada generasi inl ialah terciptanya sistem pengoperasian, bahasa peng­aturcaraan baru, dan pengongsian masa. Komputer generasi sebelumnya tidak mempunyai sistem pengoperasian. Sistem pengoperasian membolehkan peranti-­peranti seperti CPU dan pencetak supaya  berhubung di antara satu sama lain secara automatik apabila diarah oleh sesuatu aturcara.Ini cuma boleh dilakukan dengan bersusah payah pada generasi sebelumnya Pengongsian masa pula mem­bolehkan ramai pengguna menggunakan sesuatu komputer pada satu   masa yang sama. Setiap pengguna mempunyai konsol dan pencetak masing-masing yang dihubungkan dengan satu komputer. Komputer akan   memberikan khidmatnya kepada setiap pengguna secara bergiliran. Oleh kerana komputer pada masa ini sudah agak pantas, sesuatu komputer kelihatan seperti    berkhidmat  kepada semua pengguna pada sesuatu masa Suatu siri komputer  penting yang diperkenalkan sebagai System/360 Ia direka untuk pengkomputer saintigik dan urus niaga.Kesemua komputer dalam siri ini membentuk satu keluarga. Masing-masing mempunyai harga ,saiz dan keupayaan yang berbeza.Satu rekaan yang diperkenalkan dalam siri ini ialah multipengaturcaraan. Dengan adanya rekaan ini, beberapa aturcara boleh diletakkan dalam ingatan serentak Apabila sesuatu atur cara dihentikan kerana sedang menunggu untuk masuk/keluarkan ditamatkan,atur cara lain boleh dilaksanakan .Ini memaksimumkan penggunaan masa CPU.

Semada generasi ketiga,DEC memperkenalkan keluarga minikomputer PDP-11.Seperti kerangka utama System/360,setiap minikomputer dalam keluarga PDP-11 mempunyai harga ,saiz,dan keupayaan yang berbeza. Komputer ini boleh melaksanakan berjuta-juta operasi dalam satu saat.Jenis komputer yang nlenggunakan teknologi IC (Inte­grated circuit) ialah:IBM siri Sistem/360,VAX, ICL, NCR . PDP-11  ini popular di kalangan universiti dan ia digantikan dengan siri VAX semasa generasi keempat

Tiub Elektronik

Transistor

IC

 

E.         Generasi Keempat (1980-?)

 

Bagi teknologi IC juga, kemajuan terus berkembang dari;

Litar bersepadu skala kecil            Litar bersepadu skala besar         Litar bersepadu skala terbesar

(SSI)            (LSI)        (VLSI)

Litar VLSI boleh merangkumi 10000 transistor dalam satu serpih. Komputer generasi keempat menggunakan IC.iaitu peranti yang sama dengan komputer generasi ketiga ,yang berbeza hanya jumlan transistor yang  dimuatkan dalam sesuatu serpihan.  Oleh itu masa peralihan di antara kedua-dua generasi ini aga kurang jelas. Bagaimanapun, generasi keempat ditandakan oleh wujudnya litar bersepadu penyepaduan skala sangat besar (VLSI). Dengan VLSI, harga komputer jatuh dengan menakjubkan membolehkan komputer dimiliki oleh ramai orang. Komputer tidak lagi memerlukan bilik khas berhawa dingin tetapi boleh dijumpai dalam kalkulator, alat permainan,  kereta dan jam tangan.

Komputer generasi keempat juga menggunakan ingatan separa pengaliran sebagai ingatan utama.Ini membolehkan sesuatu komputer dipadatkan lagi dan pada masa yang sama lebih pantas dan murah. Ingatan separa pengalir menggunakan silikon sama seperti CPU.  Semasa generasi ini juga muncul perisian produktiviti seperti pemproses kata, sistem pengurusan pangkalan data dan hamparan elektronik. Perisian ini lebih senang digunakan daripada sebarang bahasa pengaturcaraan..

Semasa generasi keempat terdapat perpecahan jenis-jenis sistem komputer kepada tiga bentuk utama., Semasa generasi pertama hingga ketiga,kesemua komputer dibina sama ada dalam bentuk komputer kerangka utama atau  minikomputer .Semasa generasi keempat, komputer besar begini masih lagi dibina. Tetapi dengan adanya VLSI, pemproses yang amat kecil iatiu Mikropemproses dapat dibina. Ini menyebabkan sistem komputer kos rendah tersebar dengan meluas sama ada dalm bentuk komputer atautersorok dalam peralatan lain.

.Era komputer generasi kelima belum agi bermula. Komputer-komputer generasi inmenggunakan tenologi asas yang sama dengan generasi keempat. Ia   mungkin akan menggunakan banyak pemproses dalam sistem pemprosesan selari.Walaubagaimanapun beza utama generasi keempat dan kelima ialah di segi perisisan. Apabila generasi kelima bermula, kita akan dapat melihat komputer yang dapat memahami percakapan seseorang dan berdialog dengan pengguna. Kesemua ini menggunakan perisian kecerdikan buatan. Perisian yang diperlukan untuk kecerdikan sedemikian sudah ada tetapi komputer sekarang belum boleh melakukannya dengan cekap dan pantas.

 

Generasi –generasi Komputer

Generasi

Tahun

Teknologi

Ciri-ciri lain

Pertama

1945-1955

Tiub hampages

Ingatan utama detram bermagnet;bahawa perhimpunan ;media;kad tebuk dan pita kertas tebuk,pita bermagnet

Kedua

1955-1965

transitor

Ingatan utama teras bermagnet;bahasa tahap tinggi;media;kad tebuk dan pita bermagnet

Ketiga

1965-1980

Litar bersepadu(IC)

Ingatan utama litar bersepadu; sistem pengoperasi;media;kad tebuk;cekara bermagnet,masuk/keluaram ;terminal

Keempat

1980-sekarang

Litar VLSI

Ingatan tama litra bersepadu;media;cakera;disket;masukan/keluaran;terminal

Kelima

-

Mungkin litar penyepaduan skala wafer (WSI)

Kecerdikan buatan,antara muka dengan manusia secara tabii,pemprosesan selari;penekanan kepada teknologi perisian

 

Kesimpulan

1.Tiga zaman teknologi dalam pengiraan ialah:

-Primitif

-Elektromekanik

-Elektronik

2.Konsep Kiraan logaritma dicipta oleh John Napiar.

3.Blaise Pascal mencipta kegunaan sistem-sistem gear sebagai pencampar atritmetik.

4.Konsep operasi pengiraan beraturcara diperkenalkan oleh Joseph Jacquard dlam tahun 1800-an.

5.Charles Babbage menghasilkan konsep ‘komputer’ digit mekanik yang boleh dikendalikan melalui aturcara.

6.ideal menggunakan kad tebuk untuk menyimpan data angka dan logik dimajukan oleh Herman Hollerith

7.Komputer elektromekanik pertama ( Mark 1) dicipta oleh Dr.Howard Aiken dalam tahun 1937.

8.John Manchly dan J. Presper telah buat pertama kalinya berjaya membina komputer elektronik bertiub(Valve) yang dinamakan ENIAC

9.John Von Neumann telah memperkenalkan konsep komputer yang menyimpan data-data serta arahan-arahan aturcara dalam unit ingatan komputer yang sama.

 

Generasi Komputer

Komponen Utama

Contoh Jenis Komputer

1

injap

ENIAC

2

transistor

UNIVAC 1

IBM 709

3

IC

IBM Sistem /370

UNIVAC Sistem 1100

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4                  PERANTI  I/O

1.4.1          Operasi Masukan

 

KOMPUTER perlu dihubungkan dengan dunia atau per­sekitaran luar. Tujuan ini dicapai melalui penggunaan unit-unit masukan dan keluaran.Operasi masukan maklumat dari dunia luar akan dikawal oleh unit pemprosesan utama (UPU). UPU akan menghantar isyarat kawalan ke unit masukan untuk melak­sanakan arahan seperti membaca-masuk maklumat atau arahan yang lain. Maklumat yang dimasukkan akan ditukar melalui antaramuka masukan. Maklumat yang telah di­tukar ke bentuk perduaan akan dihantar ke dalam ingatan utama untuk diproses. Tiap-tiap alat masukan yang direka mesti mempunyai unit kawalan masing-masing. Unit kawalan akan menerima isyarat kawalan dari UPU dan tindakan yang akan dilaksanakan bergantung kepada arahan itu. Jika arahan yang diberikan ialah membaca­ masuk data-data dari media masukan, alat masukan akan melaksanakan arahan membaca-masuk itu.

 

Alat-alat dan Media Masukan

Maklumat-maklumat yang perlu dihantar ke dalam kom­puter akan dilaksanakan melalui alat media masukan. Senerai alat dan media masukan yang banyak digunakan adalah seperti berikut:

 

Alat masuk

Media Masuk

Pembaca pita magnet

Pita magnet

Pembaca pita kertas

Pita kertas

Pembaca huruf  bermagnet

Huruf optik

Pembaca dakwat bermagnet

Dakwat bermagnet

Pembaca kad

Kad tebuk Hollerith

 

1.4.2        Pembaca Kad dan Kad Tebuk Hollerith

Bentuk Kad Tebuk Hollerith

Kad-kad yang digunakan dalam kaedah ini ialah sejenis kad yang istimewa dan dikenali sebagai kad Hollerith. Data-data yang disimpan dalam kad ini dikodkan melalui kod Hollerith. Cara menyimpan data-data ini ialah me­lalui_mesin_tebuk kad. Mesin tebuk kad ialah_sejenis

mesin taip yang direka untuk menebuk lubang-lubang ke atas kad. Di samping ini huruf-huruf yang ditaip akan di­cetak pada barisan yang teratas di dalam kad itu. Selepas kad-kad Hollerith disediakan dengan data-data dan arahan­-arahan dimasukkan, kesemua kad ini akan dikumpulkan mengikut susunan kad yang ditebuk. Kumpulan kad-kad ini akan dimasukkan ke pembaca kad. Data-data dan arahan-arahan dan kad ini akan dibaca ke dalam ingatan utama komputer untuk diproses.

 

Halaju mesin tebuk adalah dalam lingkungan 15 hingga 550 kad dalam satu minit dan halaju bagi pembaca kad adalah antara 400 dengan 1000 kad dalam satu minit. Dari segi kelajuan, proses membaca data-data dan arahan-arahan dan kad Hollerith ke dalam komputer adalah lebih perlahan jika dibandingkan dengan operasi-operasi komputer.

 

1.4.3        Pembaca Pita Kertas

Pita Kertas

Dalam kaedah pita kertas, data disimpan dalam pita kertas melalui lubang-lubang yang ditebuk oleh mesin tebuk pita kertas. Lubang-lubang yang ditebuk adalah mengikut kod corak (contohnya, kod pita kertas 8-saluran ASCII) dan bergantung kepada huruf-huruf yang dimasukkan melalul mesin taip. Dua jenis kod digunakan, iaitu kod 5-saluran dan 8-saluran. Bilangan huruf yang dapat disimpan dalam pita kertas selalunya iebih kurang sembilan hingga 11 huruf bagi satu inci. Dari segi kos, pita kertas adalah lebih ekonomik jika dibanding dengan kad tebuk.

 

Tiga jenis kaedah digunakan dalam mekanisme pembaca pita kertas. Yang pertama, alatan elektromekanik yang menggunakan pin-pin pengesan untuk mengesan sama ada keadaan di dalam sajuran-saluran pita kertas itu ber­lubang ataupun tidak. Bagi pita 5-saluran, lima pin penge­san digunakan. Kaedah kedua dan ketiga menggunakan pengesan elektronik, iaitu sel fotoelektrik atau fotodiod untuk mengesan sama ada keadaan di dalam pita kertas itu berlubang ataupun tidak. Keadaan berlubang di sesuatu saluran pita kertas dikesan melalui sinar dan mentol elektrik yang menembusi lubang itu ke pengesan elektronik dan keadaan tidak berlubang dikesan melalui keadaan sebalik­nya. Dan segi halaju, pembaca pita kertas elektronik dapat membaca data-data daripada pita kertas ke komputer dengan lebih pantas.

 

1.4.4        Pembaca Pita dan Cakera Magnet

Cakera dan pita magnet boleh merekodkan data dan ingat­an utama dan kedua-duanya juga boleh digunakan sebagai media masukan. Sebagai media masukan, data darinya akan dihantar ke ingatan utama. Data dan arahan dimasuk­kan ke cakera magnet melalui beberapa 'terminal' yang di­sambung kepada satu komputer kecil yang dibina khas bagi merekodkan data dan arahan ini. Bilangan yang biasa digunakan ialah dan empat ke-32 'terminal'. Kaedah ini mempunyai kemudahan untuk mengubah dan membetul­kan data dan arahan sebelum data disimpan ke dalam cakera magnet atau menghantar terus ke ingatan utama komputer.

 

Data dan arahan boleh juga direkodkan dan kemudian dihantar ke komputer melalui sistem pita magnet. Sistem pita magnet, sama seperti sistem cakera magnet, mem­punyai mekanisme unit membaca atau menulis data dan arahan secara magnet melalui kili (reels), kaset dan kartrij. Kaedah menggunakan kili magnet membolehkan data di­hantar terus ke dalam komputer kerana formatnya diterima dengan tepat oleh komputer. Bagi kaedah menggunakan kartrij dan kaset, data di dalamnya perlu dihantar ke dalam sistem cakera atau pita magnet dan kemudian dipindahkan ke komputer. Tujuannya untuk meningkatkan pemindahan data secara cepat dan tepat.

 

 

1.4.5        Pembaca Aksara Dakwat Bermagnet

Cek yang mempunyai Maklumat Dakwat bermagnet

Data masukan dan dokumen yang mempunyai tulisan dakwat bermagnet telah banyak digunakan dalam sektor bank. Cek-cek yang terdapat pada masa kini misalnya menggunakan kod tulisan dakwat bermagnet. Maklumat-­maklumat dalam cek yang akan dikodkan adalah.nombor pengenalan (identification number) bank dan akaun peng­guna cek. Bagi mengesan maklumat-maliumat yang ditulis dalam dakwat bermagnet, pembaca dakwat bermagnet diguna­kan. Pembaca aksara dakwat bermagnet akan membaca corak huruf-huruf magnet melalui pemeriksaan bentuk­nya. Maklumat magnet ini kemudiannya dihantar sebagai maklumat elektrik ke unit ingatan. Ciri-ciri rekabentuk huruf-huruf yang baik dan pemilihan dakwat magnet yang sesuai adalah dua perkara yang penting bagi menjayakan proses mengkod maklumat-maklumat berdakwat magnet.

 

1.4.6         Pengimbas Optik

Pengimbas optik adalah alat masukan yang boleh mem­baca data yang telah ditulis di atas kertas. Teknik yang di­gunakan merangkumi pengesan sinar dan pemancar sinar. Pengimbas optik mempunyai kebolehan mengesan tulisan-­tulisan tangan dan bertaip, tanda yang dikodkan dengan pensil, atau kod bar.

 

Kaedah mengesan tulisan-tulisan tangan atau dari mesin taip menggunakan pembaca huruf optik (PHO) ber­tujuan untuk memasukkan data yang ditulis di atas kertas. Jika data ditaip, tulisannya mestilah dalam bentuk yang telah disesuaikan untuk PHO. Kebanyakan mesin taip yang ada pada masa ini telah dilengkapi dengan bentuk huruf ini.

 

Untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan pos menyisih surat-surat mengikut alamat, alat PHO boleh digunakan sebagai pembantu utama. Tidak  lama lagi perkhidmatan pos di negara kita akan menggunakan kaedah PHO untuk mencapai objektif ini.

 

Tanda yang dikodkan di alas kertas istimewa boleh di­kesan melalui pembaca tanda optik (PTO). Kaedah PTO telah digunakan secara meluas dalam memasukkan maklu­mat dan borang-borang peperiksaan SPM, STPM, atau SPVM yang telah diisi. Alat PTO telah juga digunakan untuk mengesan jawapan-jawapan dan kertas jawapan

Tanda Optik

peperiksaan pilihan objektif dan menggredkan keputusan­nya. Tanda yang ditulis dengan pensel 2B akan meman­tulkan (reflect) sinar yang dipancar oleh pemancar sinar; sinar yang telah dipantulkan dikesan oleh PTO sebagai data masukan.

 

 

 

Tanda Kod Bar

Maklumat yang telah ditulis dalam bentuk tanda atau bar boleh dikesan oleh pembaca kod bar. Kod bar digunakan dalam kad perpustakaan, kad keluaran antarabangsa bagi barangan, bungkusan dan beberapa jenis kad kredit. Peng­gunaan kod bar di atas barangan menyenangkan proses 'check-out' untuk mendapat jumlah kos pembelian barangan melalui kaedah pembaca kod bar dalam emporium dan pasaraya. Di samping ini juga, pengurusan stok dan inventori dapat dilakukan. Kod bar merangkumi berbagai-­bagai bar yang tepat dan perluasan yang berlainan.

akan menerima maklumat ini dan terus menukarnya kepada maklumat perduaan untuk dipindahkan ke ingatan utama.

Bahagian ini akan membincangkan proses yang dilaksana­kan bila maklumat-maklumat, dalam bentuk perduaan di­hantar dari ingatan utama ke alat keluaran. Dalam alat keluaran, unit kawalan akan mengarahkan penukaran maklumat perduaan ke bentuk yang dapat difahami oleh pengguna atau alatan lain yang disambungkan dengannya. Proses ini dikenali sebagai penyahkodan (decoding).

 

 

1.4.7      Operasi Keluaran

Operasi keluaran bermula daripada tindakan unit pem­prosesan utama (UPU). UPU akan mengarahkan pemin­dahan maklumat perduaan dan tempat ingatan ke alatan keluaran. Di alatan keluaran proses penyahkodan dilak­sanakan. Maklumat dan proses ini akan dikeluarkan ke media keluaran. Kemudian Unit Kawalan dalam alat keluar­an akan memberitahu UPU, melalui isyarat, bahawa proses keluaran telah beriaya dilakukan.

 

 

1.4.8        Alat-alat dan Media Keluaran

Alat-alat dan media keluaran boleh dikumpulkan dalam beberapa kategori.

 

 

 

1.4.9         Pencetak Bans, Matriks, dan Roda Daisi

Pencetak ialah alat keluaran yang gunakan bagi mencetak maklumat ke alas kertas komputer dalam bentuk yang mudah difahami. Alat keluaran ini dianggap sebagai kom­ponen penting dalam semua sistem komputer. Prestasi dan rekabentuk pencetak banyak berbeza di antara satu jenis dengan jenis yang lain.

 

Pencetak baris ialah mesin yang berbentuk elektro­mekanik. Mesin ini digunakan untuk mencetak maklumat yang berkandungan tinggi, ke atas kertas komputer. Halaju pencetakannya adalah tinggi sehingga keluaran yang ter­dapat adalah seperti operasi cetakan yang dijalankan Se­cara satu baris demi satu baris. Julat halaju pencetak baris adalah dari 100 hingga 3000 baris satu minit. Bilangan huruf yang boleh dicetak dalam satu baris berbeza dan 120 hingga 132 huruf. Dua jenis mekanisme pencetakan telah direkabentuk bagi pencetak baris, iaitu jenis dram dan ran­tai (chain).

 

Pencetak huruf ialah satu kumpulan pencetak yang mempunyai kebolehan mengeluarkan satu huruf sahaja pada satu ketika masa. Pencetak roda daisi, matriks dan jet dakwat adalah contoh-contoh pencetak huruf. Pencetak huruf telah digunakan secara meluas dalam semua sistem

mikrokomputer. Ia boleh juga digunakan dalam sistem minikomputer dan maksikomputer jika kandungan keluar­an adalah rendah.

 

Pencetak roda daisi mempunyai huruf pasuan (font) yang berada di atas roda yang berbentuk seperti bunga daisi. Roda daisi akan berputar sehingga huruf yang hendak di­cetak berada di depan mekanisme pencetakan. Halaju pen­cetak roda daisi adalah dan 12 hingga 50 huruf dalam satu saat.

 

Pencetak matriks merupakan pencetak huruf yang men­capai pencetakan huruf melalui kumpulan  titik-titik. Huruf-­huruf dan pencetak matriks mempunyai kualiti yang agak  rendah jika dibandingkan dengan huruf-huruf hasilan pen­cetak roda daisi. Tetapi halaju pencetak matriks adalah lebih pantas-dalam julat 80 hingga 420 huruf dalam satu saat. OIeh kerana huruf dan pencetak matriks dihasilkan melalui titik-titik, pasuan (font) huruf boleh diubahsuai, dari segi saiz dan bentuk, mengikut kehendak pengatur­cara. ini bermakna huruf yang istimewa dan corak ber­bentuk grafik boleh dihasilkan dan pencetak matriks. Kos pencetak matriks didapati lebih murah daripada kos pen­cetak roda daisi.

 

Contoh   $600-1000 bagi pencetak matriks

$1500-2500 bagi pencetak daisi

Pencetak jet dakwat dianggap sebagai ciptaan terbaru bagi pencetak huruf. Pencetak jet ini rnenyembur (spray) titik dakwat yang. kecil ke atas kertas untuk menghasilkan huruf-huruf. Dakwat yang digunakan mempunyai kan­dungan besi yang tinggi dan dikawal melalui medan magnet yang terdapat di mekanisme pencetak. Kelebihan pen cetak jet dakwat ialah:

(i)  operasinya tidak bising.

(ii) kualiti keluaran yang tinggi.

(iii) corak huruf tidak terhad.

(iv) keluaran berwarna-warni.

Pencetak Matriks

Huruf

Gambarajah Matriks

 

 

1.4.10       Mesin Telecetak

Mesin telecetak (teleprinter) digunakan bila maklumat yang terdapat di sesuatu terminal komputer dikehendaki dan segi kopi prasunting (hard copy). Kopi prasunting merupakan kaedah mengadakan maklumat dalam bentuk cetakan. Terminal mesin telecetak mempunyai satu papan kekunci sebagai masukan dan satu mesin taip (typewriter) sebagai keluaran. Dalam proses masukan, data masukan melalui papan kekunci ditukar kepada data perduaan dan kemudian dihantar ke ingatan komputer untuk diproses.

 

1.4.11       Unit Pempamer (UP)

Unit pempamer (visual display unit) merupakan satu alat keluaran. Ia kelihatan seperti sebuah televisyen. Unit pempamer digunakan untuk mempamerkan maklumat-­maklumat yang dimasukkan ke dalam komputer melalui papan kekunci dan juga maklumat-maklumat yang dikeluarkan oleh komputer. Tiap-tiap huruf yang dimasuk­kan ke dalam papan kekunci akan dipamerkan oleh UP. Data yang masuk melalui papan kekunci pada mulanya di­simpan dalam satu bahagian ingatan kecil yang dikenali sebagai penimbal (buffer). Data ini tidak akan dihantar ke komputer sehingga pengaturcara menekan kunci 'ENTER' di papan kekunci.

Unit Pempamar

UP boleh mempamerkan huruf-hurut dan juga grafik. Per­soalan yang sering kedengaran semasa membincangkan tentang UP ialah apakah resolusinya dan bolehkah unit itu menunjukkan grafik yang berwarna. Resolusi UP adalah satu ukuran tentang keadaan jelas atau tidak huruf-huruf dan gambar-gambar grafik yang dipamerkan di kaca UP. Ukuran ini adalah dari segi bilangan titik grafik. Contohnya resolusi:

 

640 x 400 titik grafik

 

Ini bermakna bilangan titik grafik yang terdapat secara men­datar pada kaca UP ialah 640 dan yang terdapat secara menegak ialah 400.

 

1.4.12  Kesimpulan

 

Unit alat-alat masukan dan keluaran digunakan bagi menghubungkan komputer

dengan persekitaran atau dunia luar.

 

Operasi masukan dan keluaran adalah diarahkan oleh UPU komputer.

 

Unit kawalan dalam alatan-alatan masukan dan keluaran dibina untuk menerima isyarat dan UPU dan akan mengendalikan jenis operasi yang diarahkan.

Alat Masukan        Media Masukan

Pembaca kad           Kad tebuk Hollerith

Pembaca pita magnet                                                Pita magnet

Pembaca pita kertas Pita kertas

Pembaca huruf optik Huruf optik

Pembaca dakwat bermagnet                                     Dakwat be rmagnet

 

Dua jenis kod digunakan da lam sistem masukan pita kertas, iaitu kod 5-saluran dan kod 8-saluran.

 

Mekanisme elektromekanik, fotoelektrik dan fotodiod telah digunakan Se­bagai pembaca pita kertas.

 

Masukan media kili, kaset, dan kartrij magnet adalah digunakan dalam alatan masukan sistem pita magnet.

 

Maklumat-maklumat yang tersimpan dalam media kili boleh dihantar terus ke komputer.

 

Tiga jenis pengimbas optik telah digunakan sebagai alatan masukan, iaitu pem­baca huruf optik (PHO), pembaca tanda optik (PTO), dan pembaca kod bar.

 

Pencetak bans, matriks, dan roda daisi merupakan alatan keluaran yang penting dalam sistem-sistem komputer.

 

Halaju pencetak bans adalah lebih pantas daripada halaju pencetak matriks atau roda daisi.

 

Mesin telecetak digunakan bila maklumat yang berada pada sesuatu terminal dikehendaki dalam bentuk cetakan.

 

Unit pempamer (UP) merupakan alatan keluaran dan masukan yang boleh me­nunjukkan maklumat-maklumat di atas kaca UP seperti yang terdapat dalam televisyen.

 

Bentuk maklumat yang boleh dipamerkan rnelatui UP ialah huruf abjad atau nombor, corak grafik dan keluaran berwarna-warni.